HNX Index
%
Tổng khối lượng:
  Khối lượng TT:
Tổng giá trị:
  Giá trị TT:
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
HNXFF
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
UPCOM Index
%
Tổng khối lượng:
  Khối lượng TT:
Tổng giá trị:
  Giá trị TT:
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
HNX30
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
LARGE
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
MID/SMALL
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
Tài chính
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
Xây dựng
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
Công nghiệp
%
KL Khớp lệnh:
 
GT Khớp lệnh:
 
FAVORITE TOP ABC DEF GHI JKL MNO PQR STUV WXYZ
CK TC Trần Sàn Bên mua Giá
Khớp
KL
Khớp
Thay
đổi
Bên bán Cao
nhất
Thấp
nhất
Giá
TB
Tổng
mua
Tổng
bán
Tổng
khớp
Thỏa
thuận
NN
mua
NN
bán
KL3 Giá 3 KL2 Giá 2 KL1 Giá 1 Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3