HNX30 201,25 0,00 0,00
HNX30TRI 251,43 0,00 0,00
Xây dựng 157,23 0,00 0,00
Tài chính 182,99 0,00 0,00
HNX Index 109,30 0,00 0,00
Large 162,81 0,00 0,00
Công nghiệp 223,44 0,00 0,00
Mid/Small 172,89 0,00 0,00
UPCoM Index 54,32 0,00 0,00
UPCOM Large Index 90,57 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 105,08 0,00 0,00
UPCOM Small Index 102,03 0,00 0,00
VNX50 1.247,88 0,00 0,00
VNX Allshare 1.208,26 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>